Chia cồn trường đoản cú theo thì là 1 trong những trong số những dạng bài tập về ngữ pháp cơ phiên bản vào Tiếng Anh. Nó không chỉ có giúp đỡ bạn nắm rõ kiến thức mang lại quy trình học hành tác dụng, viết đúng những câu trường đoản cú. Mà nó còn giúp bạn vào năng lực giao tiếp. Chính vì thế bai tap chia dong tu vô cùng đặc trưng, cần được tập luyện để có thể nắm rõ được nó.

Bạn đang xem: Bài tập ôn tập "tobe" và động từ ở thì hiện tại đơn

*


I. KIẾN THỨC CÁC DẠNG ĐỘNG TỪ CHIA THEO THÌ

1. Thì hiện thời đơn (Present simple)

– Động từ thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia cồn từS + V(s/es)+ OS+ do/does + not + V(Infinitive) +ODo/does + S + V (Infinitive)+ O ?

– Động tự tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia hễ từS+ am/are/is + N/ AdjS + am/are/is + NOT + N/AdjAm/are/is + S + N )/ Adj

2. Thì ngày nay tiếp tục (Present continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia cồn từS+am/is/are+ V-ingS+am/is/are not + V-ingAm/is/are+ S + V-ing

3. Thì bây giờ chấm dứt (Present perfect)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS+ have/has+ V3S+ have/has not + V3Have/has + S + V3

4. Thì hiện giờ kết thúc tiếp diễn (Present perfect continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách cồn từS + have/has been + V-ing + OS+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + OHas/have+ S+ been+ Ving + O

*

5. Thì vượt khđọng đối chọi (Past simple)

– Với hễ từ thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách động từS + V(ed) + OS + didn’t + ODid +S + Verb

– Với hễ từ tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách cồn từS + Was/were + N/adjS + was/were not + N/adjWas/were + S + N/adj

6. Qúa khức tiếp nối (Past continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách cồn từS + was/were + V-ing + OS + was/were not + V-ing + OWas/Were + S+ V-ing + O?

7. Qúa khứ dứt (Past perfect)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + had + VppS +had not + VppHad + S + Vpp?

8. Thì thừa khđọng xong tiếp diễn (Past perfect continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia rượu cồn từS + had been + V-ingS +hadnot been + V-ingHad been + S + V-ing?

9. Thì tương lai 1-1 (Future simple)

– Với động tự thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia đụng từS + will + verbS + will not + verbWill + S + verb?

– Với đụng từ tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia hễ từS + will + be + N/adjS + will not (will not = won’t) + be + N/adjWill + S + be

*

10. Thì sau này gần

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách đụng từS + am/is/are going lớn + verbS + am/is/are not going to + verbAm/Is/Are + S + going khổng lồ + verb?

11. Thì tương lai tiếp diễn

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + will + be + VingS + will not + be+ VingWill + S + be + V-ing?

12. Thì sau này hoàn thành

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách rượu cồn từS + will + have + VppS + will + not + have + VppWill + S + have sầu + Vpp?

II. BÀI TẬP. CHIA ĐỘNG TỪ

Bài 1: Hoàn thành những câu tiếp sau đây bằng phương pháp áp dụng những cồn từ: Get, Change, Improve, Increase,Become, Rise, Fall, Learn. Lưu ý, một rượu cồn từ hoàn toàn có thể áp dụng được không ít lần.

1. He is still ill but he……………better slowly.

2. The world…………….Things never stay at the same.

3. George has gone lớn work in Spain. When he arrived, his Spanish wasn’t very good. But now, it…………..

4. The population of the world………………very fast.

5. Silvia……………Chinese at the moment.

Đáp án:

1. is getting2. is changing3. is improving4. is rising5. is learning

Bài 2: Hoàn thành phần lớn câu sau đây bằng cách phân chia lại hễ trường đoản cú phù hợp

– After taking a bath, she (go) …………… lớn bed.

– Tom (walk)……………………down the street when it began khổng lồ rain.

– We (stand) …………………… under the tree when he heard an explosion.

– At this time last year, he (attend)………………….an English course.

– The boy fell & hurt himself while he (ride)……………………. a bicycle.

1. went2. Was walking3. Were standing4. Was attending5. Was riding

Bài 3: Viết lại phần nhiều câu sau vào bai tap phân chia dong tu dưới đây làm thế nào để cho đúng nhất

1. He/ finish/ his poem/ 5 days.

2. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

3. If/ he/ not/ study/ hard,/ he/ not/ pass/ final/ exam.

4. My/ mom/ clean/ floor/.

5. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

Đáp án:

1. He will finish his poem in 5 days.

2. You look tired, so I will bring you something to eat.

3. If he does n’t study hard, he won’t pas final exam.

4. My mother is cleaning the floor.

5. They are asking a man about the way lớn the railway station.

Bài 5: Chọn câu vấn đáp đúng trong những bai tap phân tách dong tu bên dưới đây

1. ………….I was entering the room, the telephone rang.

A. When B. For C. At the time D. An hour ago

2. Students………….to each other when the director wanted them to lớn help hyên ổn.

A. have sầu been talking B. are talking C. talk D. were talking

3. Julie……….always………….her room untidy these days.

A. is – leaving B. – leaves C. was – leaving D. – left

4. I…………the garden but I couldn’t find the spade.

A. am digging B. was going khổng lồ dig C. will have dug D. am going to dig

5. Of course you can use my house in the country. But when you………….there next month, remember that it…………..for six months.

A. are getting / isn’t going lớn be cleaned B. will get / hasn’t been cleaned

C. get / will not have sầu been cleaned D. are going to lớn get / will not be cleaned

Đáp án:

1. A2. D3. A4. B5. C

Bài 6: Đọc những câu tình huống giả định sau, tiếp đến viết lại thành câu gồm nghĩa theo lưu ý đến sẵn

1. The orchestra began playing at the concert. After about ten minutes a man in the audience suddenly began shouting.

The orchestra………………..when………………..

2. Lindomain authority is from nước Australia. Now she is traveling round Europe. She began her tour 3 months ago.

She……………………for…………………

She………………………….so far.

3. Jimmy is a tennis champion. He began playing tennis when he was 11 years old. Now he has just won the national championship for the fourth time.

He…………………..since………………..

He………………..…………four times.

4. Mr and Mrs Jerkins went lớn live in the south of France. Six months later, Mr Jerkins died.

They………………………when……………………….

5. Jaông chồng is playing tennis. He started at 2 o’clock & he has just played tennis for the third time this weeek.

Jack………………since……………….

Jack…………………….three times this week.

Đáp án:

1. Will you be seeing Tom this afternoon?

2. Will you be using your computer tomorrow morning?

3. Jim will have sầu gone lớn bed.

4. What are you going to lớn vì chưng with it?

5. He will have sầu been here exactly 2 years.

Bài 7: Chọn dạng động trường đoản cú đúng trong số câu bai tap phân tách dong tu sau

1. According to lớn the weather forecast it will rain / is raining tomorrow.

Xem thêm: Phần Mềm Giả Lập Android Cho Win Xp Nhẹ Nhất, Giải Mã Top

2. I can’t meet you this evening. A friover of mine will come / is coming lớn see me.