Các các bạn học viên với quý thầy cô xem thêm 2 Đề đánh giá 1 huyết Tin học8 (Lý tngày tiết cùng thực hành)với ngôn từ luân chuyển quanh: chương trình và ngôn ngữ xây dựng, thực hành thực tế viết lịch trình, viết chương trình nhập 1 hàng số,...nhằm khối hệ thống kỹ năng và kiến thức học tập cũng giống như trau xanh dồi kinh nghiệm ra đề thi.
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tin học 8

*

Ngày Soạn: 09/ 10/2010 Ngày dạy : Lớp 8A1:....../............. Lớp 8A2:......./............ Lớp 8A3:......./............ Tiết 16 KIỂM TRA 1 TIẾT ( LT)I. MỤC TIÊU: - Biết bí quyết gửi các biểu thức toán học tập lịch sự các kí hiệu trong Pascal. - Biết sử dụng những câu lệnh dễ dàng để viết chương trình.II. Chuẩn bị: GV: xuất bản ma trận đề MA TRẬN ĐỀ: Nhận biết Thông gọi Vận dụng Chủ đề Tổng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL Khái niệm ban đầu về 4 câu 4 câu chương trình và ngôn ngữ 2đ 2đ lập trình sẵn Thực hiện tính toán với những 1 câu 1 câu 1 câu 3 câu dạng hình dữ liệu 0.5đ 0.5đ 1đ 2đ Sử dụng đổi thay vào chương thơm 1 câu 1 câu 1 câu 2 câu 5 câu trình 0.5đ 0.5đ 1đ 1đ 3đ Thực hành viết chương thơm 1 câu 1 câu trình 3đ 3đ 6 câu 4 câu 3 câu 13 câu Tổng 3đ 3đ 4đ 10đIII. Tiến trình kiểm tra: 1. Ổn định: 8A1: 8A2: 8A3: 2. Phát đề ĐỀ:A. TNKQ (5 điểm): Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:C 1: Trong những từ sau, trường đoản cú nào chưa hẳn là từ khoá? A. Ct_dau_tien B. End C. Begin D. ProgramC 2 : Từ khóa như thế nào sau đây dùng để làm knhì báo hằng ? A. Uses B. Var C. Const D. ProgramC 3: Ngôn ngữ thiết kế là: A. lịch trình laptop. B. một thuật toán thù. C. môi trường thiên nhiên xây dựng. D. ngôn từ dùng làm viết các ngôn từ máy tính xách tay.C 4: khi ta knhị báo biến x tất cả hình dạng là integer thì phnghiền gán như thế nào sau đó là phù hợp lệ? A. x:= 5000000; B. x:= ‘tin_hoc’; C. x:= 200; D. x:= 1.23;C 5: Cấu trúc chung của lịch trình bao gồm mấy phần? A. 2 phần B. một phần C. 4 phần D. 3 phầnC 6: Để knhị báo thay đổi x nằm trong hình dáng số thực ta knhị báo: A. Var x: String; B. Var x: integer; C. Var x: Char; D. Var x: Real;C 7: Hãy cho thấy kết quả xuất ra màn hình hiển thị sau thời điểm thực hiện câu lệnh Writeln(‘16*2-3=’,16*2-3); A. 16*2-3= B. 16*2-3=29 C. 29 D. 16*2-3C 8: Câu lệnh cho phép ta nhập quý giá của a từ bàn phím là: A. Writeln(a); B. readln(a); C. Write(‘nhap gia tri cua a:’); D. Write(a);C 9: Sau 2 câu lệnh x:=5; x:=x*x; Giá trị của biến đổi x là: A. 5 B. 10 C. 15 D. 25C 10: Để gán giá trị 12 mang lại phát triển thành x ta dùng lệnh: A. x = 12; B. X:12; C. X =: 12; D. X:= 12;B TNTL (2 điểm):Câu 1: Viết câu lệnh knhì báo trở nên x có hình trạng số nguim với đổi thay y gồm hình dạng số thực bởi ngôn ngữ lập trìnhPascal.Câu 2: Viết những câu lệnh xuất hiệu quả của biểu thức 52  (8  2).2 ra screen.C. VIẾT CHƯƠNG TRÌNH (3 điểm): Viết công tác nhtràn lên số nguyên ổn x bất kỳ rồi xuất ra bình phương của số kia.IV. Đáp án biểu điểm:A. TNKQ (5 điểm): Mỗi câu đúng được 0.5 điểm. 1. A. 2. C. 3. A. 4. C. 5. B. 6. D. 7. B. 8. B. 9. D. 10. D.B. TNTL (2 điểm): Câu 1: Var x: integer; (0.5 đ) y: real; (0.5 đ) Câu 2: Writeln(5*5 + (8-2)*2); (1 đ)C. VIẾT CHƯƠNG TRÌNH (3 điểm): Var x: integer; (0.5 đ) Begin Readln(x); (1 đ) Writeln(x*x); (1 đ) End. - Chương trình không chạm chán lỗi. (0.5 đ) - Gặp 1 lỗi (-0.25 đ) THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN TSH Giỏi Kh TB TC Yếu Km S TS % TS % TS % TS % TS % TS % 8A 8B K8 V. Nhận xt giờ đồng hồ đánh giá, gợi ý về nh: ---------------  --------------- Trường DTNT Đạtẻh Kiểm tra 1 ngày tiết thực hành Lớp…………………………. Môn: Tin 8 Họ, thương hiệu học sinh……………………………….. ………Thời gian có tác dụng bài xích 40 phút Điểm Lời phê của thầy giáo Mã đề 132 ĐỀ BÀI 1) Viết chương trình nhập một hàng số. (2đ) 2) Tính : a. Tổng các số trong dãy số (2 đ) b. Trung bình những số trong hàng số ( tổng các số trong dãy số phân chia mang lại số những số vào hàng số) (2đ) 3) Lưu tệp tin công tác thương hiệu D:KTTH_.pas (1đ ) 4) Dịch, chạy công tác , nhập số liệu đánh giá (3đ) Hướng dẫn: 1) Tyêu thích khảo lịch trình dưới đây (thêm những từ bỏ khóa hoặc lệnh không đủ vào những nơi ………. nhằm chương trình hoàn chỉnh) Program nhapdayso; Uses crt; var: …… , …. , sum : integer; TB: real; A:……….<1..100> of integer; BEGIN Clrscr; Write(‘nhap so luong cac phan tu trong day so: ’); readln(n); ……….

Xem thêm: Các Hình Xăm Đẹp Nhất Thế Giới 2021, Top 10 Hình Xâm Nghệ Thuật Đẹp Nhất 2018

i:=1 to n vị ……… Write(‘ nhap gia tri phan tu thu ‘ , I , ‘A<‘, I , ‘> = ’); readln(A); sum:=sum+A; ………………; TB:=sum/n Writeln(‘tong cacvào day so : ’, ……..); Writeln(‘Trung binh cac so vào day so : ’, ………:5:3); Readln END. 2) Sau lúc viết chấm dứt  dịch chương trình, sửa lỗi giả dụ gồm 3) Chạy lịch trình nhập số liệu để kiểm tra kết quả thực tế với ghi vào bảng saun A<1> A<2> A<3> A<4> A<5> A<6> SUM TB6 ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? 4) Lưu lại sự nạm đổi