Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100


Hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn trường đoản cú 2 mang lại 100.Em tính tổng những số lẻ từ là một mang đến 99.Mai lấy tác dụng của em trừ kết quả của Hoa.Kết quả Mai tính được là*

từ 2 dến 100 tất cả số những số hạng là :

(100-2):2+1=50 (số)

tổng các số từ bỏ 2 cho 100 là :

(2+100)x50 : 2=2550

từ một mang lại 99 gồm số các số hạng là :

(99-1):2+1=50

tổng những số từ 1 mang lại 99 là :

(1+99)x50:2=2250

công dụng mai tính được là :

2250-2250=0

Đ/S:0


Ta có:

Số số hạng vào dãy của Hoa: (100-2) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng hàng số của Hoa: (100+2) x 50 : 2 = 2550

Số số hạng vào hàng của em (địa điểm này mình cho rằng của Mai do trên đề các bạn ghi ko rõ yêu cầu bản thân chỉ ra rằng Mai luôn luôn nha): (99-1) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng dãy số của Mai: (99+1) x 50 : 2 = 2500

Kết trái của Mai tính được là: 2550 - 2500 = 50

Vậy kết quả Mai tính được là 50

Tk mk nha!


Bài giải:

Số các số chẵn trường đoản cú 2 cho 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số những số lẻ từ một mang đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của toàn bộ các số chẵn tự 2 đến 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng toàn bộ những số lẻ từ 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai mang hiệu quả của Hoa trừ đi tác dụng của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


hoa tính tổng toàn bộ những số chẵn từ 2 mang lại 100. lan tính tổng tất cả những sốlẻ từ một mang lại 99. tiếp đến mai đem kết quả của hoa trừ đi công dụng của lan hỏi mai vẫn nhận được kết quả là bao nhieu


hoa tính tổng toàn bộ những số chẵn từ bỏ 2 mang đến 100. lan tính tổng tất cả cacsoos lẻ từ một cho 99. tiếp nối mai mang hiệu quả của hoa trừ đi kết quả của lan hỏi mai đang nhận được công dụng là bao nhieu


Hoa tính tổng tất cả các số chẵn trường đoản cú 2 cho 100 . Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ một đến 99 . Sau kia , Mai rước công dụng của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan . Hỏi Mai đã nhận ra tác dụng là bao nhiêu ?

Nhớ giải ra ví dụ nhé , mơn mí bợn nhìu : D !


hóa tính tổng tất cả các số chẵn từ bỏ 2 cho 100. lần tính tổng toàn bộ các số lẻ từ 1 cho 99. sau đó mai lấy tác dụng của hoa trừmang đến tác dụng của lan. hỏi mãi đã nhận được kết quả bao nhiêu


Hoa tính tổng những số chẵn trường đoản cú 2 mang lại 100 . Lan tính tổng các số lẻ từ một cho 99 . Sau kia Mai mang tác dụng của Hoa trừ đi kết quả của Lan . Hỏi Mai đã cảm nhận tác dụng là bao nhiêu ?


hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ bỏ 2 mang đến 100. Hoa tínhtổng của toàn bộ cácsố từ là một mang đến 99 .Sau đó Mai lấy hiệu quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan .Hỏi Mai sẽđược tác dụng là bao nhiêu?


1.Hoa tính tổng tất cả những số chẵn tự 2 mang lại 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ là một mang lại 99.Sau đó Mai đem kết quả của Hoa trừ đi tác dụng của Lan. Hỏi Mai đang nhận ra công dụng là bao nhiêu?

2.Tìm số lớn số 1 biết hiệu nhị số là 253. Nếu rước số bự trừ đi 3 lần số nhỏ bé thì được 25.
Xem thêm: Xe Phân Khối Lớn Giá Rẻ Của Yamaha, Benelli, Yamaha Moto Phân Khối Lớn

hỏa tính tổng tất cả những số chẵn từ 2 đến 100. lần tính tổng toàn bộ các số lẻ từ một cho 99. kế tiếp lần rước tác dụng của mai trừ đi tác dụng của lan. hỏi mãi đã nhận được kết quả bao nhiêu


hoa tình tổng tất cả các số chẵn từ 2mang lại 100 . Lần tính tổng toàn bộ những số lẻ từ là 1 cho 99 . kế tiếp mai lấy công dụng của hoa - đi kết quả của lần . hỏi mãi vẫn dìm được công dụng là từng nào ?