Mẫu hk01 ban hành theo qđ số 698

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG AN -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc -------

Số: 698/2007/QĐ-BCA(C11)

thủ đô hà nội, ngày 01 mon 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢNLÝ CƯ TRÚ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Mẫu hk01 ban hành theo qđ số 698

Ban hành 15 biểu mẫu mã nhằm sử dụng trong ĐK, làm chủ cưtrú, gồm:

1. Bản knhị nhân khẩu (cam kết hiệuHK01).

2. Phiếu báo biến hóa hộ khẩu,nhân khẩu (cam kết hiệu HK02).

3. Phiếu xác minc hộ khẩu, nhânkhẩu (cam kết hiệu HK03).

4. Phiếu thông báo đổi khác về hộkhẩu, nhân khẩu (cam kết hiệu HK04).

5. Phiếu knhị báo trợ thời vắng (kýhiệu HK05).

6. Phiếu quan sát và theo dõi làm hồ sơ hộ khẩu(cam kết hiệu HK06).

7. Giấy đưa hộ khẩu (ký kết hiệuHK07).

8. Sổ hộ khẩu (ký hiệu HK08).

9. Sổ lâm thời trú (ký hiệu HK09).

10. Sổ quan sát và theo dõi giải quyết và xử lý hộ khẩu(cam kết hiệu HK10).

11. Sổ đăng ký hay trú (cam kết hiệuHK11).

12. Sổ ĐK tạm thời trú (ký hiệuHK12).

13. Sổ mừng đón lưu trú (ký hiệuHK13).

14. Túi hồ sơ hộ khẩu (ký hiệuHK14).

15. Thống kê hộ khẩu, nhân khẩu(cam kết hiệu HK15).

Điều 2.Nội dung, hiệ tượng, quy bí quyết các biểu mẫu tiến hành thốngnhất theo mẫu vì chưng Hội đồng chuẩn hoá Tổng viên Chình họa cạnh bên ý kiến đề xuất phê chú ý (bao gồm phụlục kèm).

Điều 4.Tổng cục trưởng Tổng viên Chình họa gần kề chịu trách nát nhiệm hướngdẫn áp dụng, lập chiến lược in, kiểm soát, đôn đố vấn đề thực hiện, đảm bảo an toàn bài toán thựchiện tại thống nhất bên trên VN.

Điều 5.Các Tổng viên trưởng, Thủ trưởng những đơn vị trực thuộc Bộtrưởng, Giám đốc Công an các tỉnh giấc, thành phố trực thuộc TW chịu đựng tráchnhiệm thực hiện Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG TRUNG TƯỚNG Trần Đại Quang

MẪU HK01

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 mon 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc-------

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho tất cả những người từ bỏ đủ 14 tuổi trngơi nghỉ lên)

1. Họ cùng thương hiệu knhì sinh: (<1>) ......................................................................... 2. Giới tính:…………..

3. Họ và tên thường gọi khác (giả dụ có): ....................................................................................................

4. Sinc ngày …....... /…...... / ............. 5. Nơi sinh: .......................................................................

6. Quê quán: (2) .............................................................................................................................

7. Dân tộc: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .......................................

10. Nơi thường trú: .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

11. Chổ làm việc hiện nay: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

12. Trình độ học vấn: (3)13. Trình độ chăm môn: (4) ...................................................................

14. Biết giờ dân tộc bản địa không nhiều người: ……………….. 15. Biết ngoại ngữ: .............................................

16. Nghề nghiệp, dùng cho, nơi thao tác hiện nay nay: .......................................................................

17. Từ đầy đủ 14 tuổi trsinh hoạt lên đến nay ở đâu, có tác dụng gì:..........................................................................

TỪ THÁNG, NĂM ĐẾN THÁNG, NĂM

CHỖ Tại (Ghi rõ số bên, mặt đường phố; buôn bản, ấp, bạn dạng, xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thị trấn. Nếu nghỉ ngơi quốc tế thì đề tên nước)

NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC

18. Tiền án:

BỊ BẮT NGÀY

TỘI DANH, ÁN PHẠT

19. Quan hệ gia đình: (Bố, mẹ;anh, chị, em ruột; vợ/ ck, con) (5<2>)

TT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

Quan hệ

Nghề nghiệp

CHỔ Tại HIỆN NAY (6<3>)

Nam

Nữ

................, ngày ....... mon ....... năm ........... NGƯỜI KHAI HOẶC VIẾT HỘ (Cam đoan; ký kết, ghi rõ chúng ta tên)

MẪU HK02

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày thứ nhất tháng 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc-------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:

……………………………………………………….. …………………………………………………………

Họ và tên fan báo: (*)..................................................................................................

Chỗ nghỉ ngơi hiện nay:..............................................................................................................

……………………………………………………….. Điện thoại:........................................

Quan hệ cùng với nhà hộ: (*).....................................................................................................

Họ cùng thương hiệu chủ hộ:………………………………….. Sổ hộ khẩu số: .................................

Chỗ sinh hoạt hiện nay nay:...............................................................................................................

…………………………………………………………. Điện thoại:......................................

NỘIDUNG THAY ĐỔI:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Xem thêm: Đồ Điện Gia Dụng Gồm Những Gì ? Thiết Bị Gia Dụng

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........., ngày ...... mon ..... năm .......... Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (Ghi rõ văn bản, ký kết và ghi rõ chúng ta tên)

..........., ngày ...... tháng ..... năm .......... NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

MẪU HK05

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG(Phần lưu lại trên Công an xã/ phường/ thị trấn)

Số:......./TV(Liên 1)

1. Họ và tên: (1).....................................................................2. Giới tính: …………………….

3. Sinc ngày …... / …... /…...... 4. CMND/ Hộ chiếu số: ………………. 5. Điện thoại...............

6. Nơi cư trú: (2).................................................................................................................

7. Tạm vắng từ ngày ......………./......………/ …........... Đến ngày ......……./ ....………. / .......

8. Lý bởi tạm thời vắng ngắt với khu vực đến: (3)..........................................................................................

.........................................................................................................................................

…............, ngày ....… tháng ….... năm …...... TRƯỞNG CÔNG AN: (4) (Ký, ghi rõ họ tên)

…............, ngày ....… mon ….... năm …...... NGƯỜI KHAI BÁO (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Viết chữ inhoa đủ vết. (2) Thường trú/ trợ thời trú. (3) Ghi rõ số bên,đường phố; tổ, thôn, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận, huyện; tỉnh/ đô thị.(4) Xã/ phường/ thị trấn.

MẪU HK06

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 mon 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG(Phần cấp cho cho những người lâm thời vắng)

Số:......./TV(Liên 2)

1. Họ cùng tên: (1).....................................................................2. Giới tính: …………………….

3. Sinch ngày …... / …... /…...... 4. CMND/ Hộ chiếu số: ………………. 5. Điện thoại...............

6. Nơi cư trú: (2).................................................................................................................

7. Tạm vắng tanh từ thời điểm ngày ......………./ ......………/…........... Đến ngày ......……./ ....………. / .......

8. Lý vì nhất thời vắng ngắt cùng địa điểm đến: (3)..........................................................................................

.........................................................................................................................................

…............, ngày ....… tháng ….... năm …...... TRƯỞNG CÔNG AN: (4) (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

…............, ngày ....… mon ….... năm …...... NGƯỜI KHAI BÁO (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Viết chữ inhoa đủ vệt. (2) Thường trú/ nhất thời trú. (3) Ghi rõ số nhà,mặt đường phố; tổ, làng mạc, ấp, bạn dạng, xã/ phường/ thị trấn; quận, huyện; tỉnh/ tỉnh thành.(4) Xã/ phường/ thị xã.

MẪU HK07

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày thứ nhất mon 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc-------

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

Số:...../GCHK

1. Họ cùng tên: ..................................................................................2. Giới tính: …………….

3. Họ và tên thường gọi không giống (nếu như có):............................................................................................

4. Sinc ngày …...... / …...... /…........... 5. Nơi sinh:............................................................

6. Quê quán:.....................................................................................................................

7. Dân tộc: ………….. 8. Tôn giáo:……………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .................................

10. Nơi thường xuyên trú:............................................................................................................

.........................................................................................................................................

11. Nơi đưa đến:...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

12. Lý vị chuyển:..............................................................................................................

13. Họ với tên nhà hộ:…………………………… 14. Sổ hộ khẩu số: ........................................

15. Quan hệ với công ty hộ:.....................................................................................................