Giải phương trình:  x 4 + x 3 + x

     
Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng, heroestruyenky.vn sẽ kiếm tìm rất nhiều thắc mắc tất cả sẵn cho chính mình. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời gồm sẵn, các bạn hãy chế tạo ra thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Giải phương trình:  x 4 + x 3 + x


Ta có:(x^4+x^3-4x^2+x+1=0)

(Leftrightarrowleft(x^4-x^3 ight)+left(2x^3-2x^2 ight)-left(2x^2-2x ight)-left(x-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x-1 ight)left(x^3+2x^2-2x-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x-1 ight)^2left(x^2+3x+1 ight)=0)

(Leftrightarrow x=1,fracpmsqrt5-32)(x^4+x^3-4x^2+x+1=)0

=>(left(x^4-x^3 ight)+left(2x^3-2x^2 ight)-left(2x^2-2x ight)-left(x-1 ight))=0

=>(left(x-1 ight)left(x^3+2x^2-2x-1 ight)=0)

=>(left(x-1 ight)^2left(x^2+3x+1 ight)=0)

=>x=1;(fracsqrt5+32;frac-sqrt5+32)


Giải pháp mang đến x ^ 4 + x ^ 3-4x ^ 2 + x + 1 = 0 phương thơm trình:

Đơn giản hóa:x^4 + x^3 + -4 x^2 + x + 1 = 0

Sắp xếp lại những điều khoản:1 + x + -4x^2 + x^3 + x^4 = 0

Giải quyết:1 + x + -4x^2 + x^3 + x^4 = 0

Giải quyết đến đổi mới "x".

Giải pháp đến phương thơm trình này không thể khẳng định.


Dưới đây là một vài ba thắc mắc rất có thể tương quan cho tới câu hỏi nhưng mà các bạn gửi lên. Có thể trong các số ấy bao gồm câu vấn đáp nhưng các bạn cần!

Giải phương thơm trình:

1.(x^4-6x^2-12x-8=0)

2.(dfracx2x^2+4x+1+dfracx2x^2-4x+1=dfrac35)

3.(x^4-x^3-8x^2+9x-9+left(x^2-x+1 ight)sqrtx+9=0)

4.(2x^2.sqrt-4x^4+4x^2+3=4x^4+1)

5.(x^2+4x+3=sqrtdfracx8+dfrac12)

6.(left{eginmatrix4x^3+xy^2=3x-y\4xy+y^2=2endmatrix ight.)

7.(left{eginmatrixsqrtx^2-3yleft(2x+y+1 ight)+2x+y-5=0\5x^2+y^2+4xy-3y-5=0endmatrix ight.)

8.(left{eginmatrixsqrt2x^2+2+left(x^2+1 ight)^2+2y-10=0\left(x^2+1 ight)^2+x^2yleft(y-4 ight)=0endmatrix ight.)

Đọc tiếp...
10
Hồng Phúc
Thống kê hỏi đáp

3.

ĐK:(xge-9)

(x^4-x^3-8x^2+9x-9+left(x^2-x+1 ight)sqrtx+9=0)

(Leftrightarrowleft(x^2-x+1 ight)left(sqrtx+9+x^2-9 ight)=0)

(Leftrightarrowsqrtx+9+x^2-9=0left(1 ight))

Đặt(sqrtx+9=tleft(tge0 ight)Rightarrow9=t^2-x)

(left(1 ight)Leftrightarrow t+x^2+x-t^2=0)

(Leftrightarrowleft(x+t ight)left(x-t+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-t\x=t-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-sqrtx+9\x=sqrtx+9-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrow...)


Đọc tiếp...
Đúng 0 Sai 0 Nguyễn Minc Chiến vẫn lựa chọn câu trả lời này.
Hồng Phúc
Thống kê hỏi đáp

1.

(x^4-6x^2-12x-8=0)

(Leftrightarrow x^4-2x^2+1-4x^2-12x-9=0)

(Leftrightarrowleft(x^2-1 ight)^2=left(2x+3 ight)^2)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx^2-1=2x+3\x^2-1=-2x-3endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx^2-2x-4=0\x^2+2x+2=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrow x=1pmsqrt5)


Đọc tiếp...
Đúng 0 Sai 0 Nguyễn Minch Chiến đã lựa chọn câu vấn đáp này.
Hồng Phúc
Thống kê hỏi đáp

2.

ĐK:(x edfrac2pmsqrt22;x edfrac-2pmsqrt22)

(dfracx2x^2+4x+1+dfracx2x^2-4x+1=dfrac35)

(Leftrightarrowdfrac12x+dfrac1x+4+dfrac12x+dfrac1x-4=dfrac35)

Đặt(2x+dfrac1x+4=a;2x+dfrac1x-4=bleft(a,b e0 ight))

(ptLeftrightarrowdfrac1a+dfrac1b=dfrac35left(1 ight))

Lại có(a-b=8Rightarrow a=b+8), Lúc đó:

(left(1 ight)Leftrightarrowdfrac1b+8+dfrac1b=dfrac35)

(Leftrightarrowdfrac2b+8left(b+8 ight)b=dfrac35)

(Leftrightarrow10b+40=3left(b+8 ight)b)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixb=2\b=-dfrac203endmatrix ight.)

TH1:(b=2Leftrightarrow...)

TH2:(b=-dfrac203Leftrightarrow...)


Đọc tiếp...
Đúng 0 Sai 0
Xem tiếp ...
mỹ nguyễn ngọc
Tìm kiếm
Báo cáo
Đánh dấu

1) (x^3 - x^2)- 4x^2 + 8x - 4 = 0

2) 2x^3 - 50x = 0

3) (x + 1) = ( x + 1)(x - 1)

4) ( 3x+1)^2-4(X-3)^2=0

5)(X+3)(X^2-5X+9)-X^3=2X

6) (4X+3)^2-(4X-3)^2-5X-2=0

7)(X-1)^3-(X-3)(X^2+3X+9)-3X(2-X)=5

Đọc tiếp...
1
Đường Quỳnh Giang
Thống kê hỏi đáp

(2x^3-50x=0)

(2xleft(x^2-25 ight)=0)

(2xleft(x-5 ight)left(x+5 ight)=0)

mang đến đây

các bạn tự giải nhé

hk giỏi


Đọc tiếp...
Đúng 0 Sai 0
Linh Anh Nguyễn
Tìm kiếm
Báo cáo
Đánh dấu

Giải PT

a, (9x^2 -4) (x+1) = (3x+2)(x^2+1)

b, (x-1)^2 - 1 +x^2 = (1-x) (x+3)

c, (x^2-1)(x+2) (x-3) = (x-1) (x^2-4) (x+5)

d, x^4 + x^3 +x +1 =0

e,x^3 -7x+6 =0

f, x^4 -4x^3 +12x-9 = 0

g, x^5 - 5x^3 +4x = 0

h, x^4 - 4x^3 + 3x^2 +4x-4 =0

Đọc tiếp...
5
๖ۣۜʚ๖ۣۜQủү☼Dữ๖ۣۜɞ๖ۣۜ ( Cool Team ) CTV
Thống kê hỏi đáp

câu a đưa ra r nè , vất vả :v ( kiên trì lắm đấy )

(a,left(9x^2-4 ight)left(x+1 ight)=left(3x+2 ight)left(x^2+1 ight))

(9x^3+9x^2-4x-4-3x^2-3x-2x^2-2=0)

(6x^3+7x^2-7x-6=0)

(left(6x^2+13x+6 ight)left(x-1 ight)=0)

(Th1:6x^2+9x+4x+6=0)

(Leftrightarrowleft<3xleft(2x+3 ight)+2left(2x+3 ight) ight>=0)

(Leftrightarrowleft(2x+3 ight)left(3x+2 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincases2x+3=0\3x+2=0endcasesRightarroworbregincases2x=-3\3x=-2endcasesRightarroworbregincasesx=-frac32\x=-frac23endcases)

(Th2:x-1=0Leftrightarrow x=1)


Đọc tiếp...
Đúng 2 Sai 0
๖ۣۜʚ๖ۣۜQủү☼Dữ๖ۣۜɞ๖ۣۜ ( Cool Team ) CTV
Thống kê hỏi đáp

(d,x^4+x^3+x+1=0)

(left(x+1 ight)left(x^3+1 ight)=0)

(Th1:x+1=0Leftrightarrow x=-1)

(Th2:x^3+1=0Leftrightarrow x^3=-1Leftrightarrow x^3=-1^3Leftrightarrow x=-1)


Đọc tiếp...
Đúng 1 Sai 0
๖ۣۜʚ๖ۣۜQủү☼Dữ๖ۣۜɞ๖ۣۜ ( Cool Team ) CTV
Thống kê hỏi đáp

(e,x^3-7x+6=0)

(left(x^2+x-6 ight)left(x-1 ight)=0)

(Th1:x^2+x-6=0)

(Leftrightarrowleft(x-2 ight)left(x+3 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincasesx-2=0\x+3=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=2\x=-3endcases)

(Th2:x-1=0Leftrightarrow x=1)

còn đâu từ bỏ lm nha -.- nếu như cần , tớ để giúp đỡ thêm


Đọc tiếp...
Đúng 2 Sai 1
Xem tiếp ...
Nội quy siêng mục
Giải thưởng hỏi đáp
Nội dung hoàn toàn có thể tương xứng với bạn
Kiểm tra Toán lớp 8 Giải SGK Tân oán lớp 8 Giải SGK Ngữ vnạp năng lượng lớp 8 Giải SGK Tiếng Anh lớp 8 Hỏi đáp Tân oán lớp 8 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 8 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 8
Xếp hạng tuần
Lmanz
Điểm SP: 58. Điểm GP: 0.

Xem thêm: Top 8 Địa Chỉ Bán Nguyên Liệu Làm Trà Sữa Trân Châu Hà Nội, Bán Nguyên Liệu Làm Trà Sữa Trân Châu Tại Hà Nội


Hoàng Tuấn Kiệt
Điểm SP: 43. Điểm GP: 0.
꧁RT.CònCáiNịt™☆*o(≧▽≦)o *☆⌐■_■꧂
Điểm SP: 34. Điểm GP: 0.
Nie =)))
Điểm SP: 32. Điểm GP: 0.
Hoàng Đế Minh Thái Tổ
Điểm SP: 27. Điểm GP: 0.
Yen Nhi
Điểm SP: 22. Điểm GP: 0.
Cat Đáng yêu
Điểm SP: 18. Điểm GP: 0.
ⓋuơⓃⒼ²ᵏ⁹ (ღteamღVTP)
Điểm SP: 15. Điểm GP: 0.
Dương Hoài Giang
Điểm SP: 14. Điểm GP: 0.
꧁༺